มหาวิทยาลัย
      สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
      ติดต่อ  
 
       
ระบบรับตรง ประจำปี 2555
ระเบียบการรับสมัคร
 การขอรับระเบียบการ
 ดาวน์โหลดระเบียบการ
กำหนดการ
ปฏิทินการสอบคัดเลือก
 
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 
เอกสารหลักฐานประกอบ
หลักฐานประกอบการสอบข้อเขียน
หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
 
วิธีการสมัครระบบรับตรง
ขั้นตอนการสมัคร
โปรแกรมวิชาที่เปิดสอบ
 
การสมัครออนไลน์
สมัครระบบรับตรง
 
การตรวจสอบการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ตรวจสอบเลขที่ใบสมัคร
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
    และสถานที่สอบข้อเขียน
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
    และสถานที่สอบสัมภาษณ์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 
การรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนนักศึกษาใหม
 

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2555
สำหรับผู้สมัครระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

 
 
กำหนดการ
สถานที่
วันเดือนปี
รับสมัครนักศึกษาระบบรับตรงทางไปรษณีย์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 8  ชั้น  2

1 - 30 ธ.ค. 54

จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 8  ชั้น  2

บัดนี้ - 28 ก.พ.55

รับสมัครนักศึกษาระบบรับตรงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
www.basr.rmuti.ac.th
บัดนี้ - 28 ก.พ.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและสถานที่สอบ
ติดประกาศ
ณ บอร์ด อาคาร 8 ชั้น 1 และ www.basr.rmuti.ac.th
5 มี.ค. 55
สอบข้อเขียน   ระดับปริญญาตรี
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

15  มี.ค.   2555
  - คณะบริหารธุรกิจ
16  มี.ค.   2555
สอบข้อเขียน ระดับ ปวส.
ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
19  มี.ค. 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ติดประกาศ
ณ บอร์ด อาคาร 8 ชั้น 1 และ www.basr.rmuti.ac.th
30  มี.ค.55
สอบสัมภาษณ์
ณ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

2 เม.ย.55

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ติดประกาศ
ณ บอร์ด อาคาร 8 ชั้น 1 และ www.basr.rmuti.ac.th
5 เม.ย.55
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย)
www.basr.rmuti.ac.th
10 -12 เม.ย.55
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2
ติดประกาศ
ณ บอร์ด อาคาร 8 ชั้น 1 และ www.basr.rmuti.ac.th
18 เม.ย.55
ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
www.basr.rmuti.ac.th
2-4 พ.ค.55
รายงานตัว ตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ
8 พ.ค. 55
- คณะบริหารธุรกิจ
10 พ.ค. 55
ส่งเอกสารหลักฐาน
อาคาร 8 ชั้น 2
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8 พ.ค. 55
- คณะบริหารธุรกิจ
10 พ.ค. 55