รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
           โปรแกรมวิชาช่างยนต์    ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายโอภาส แก้วคำปอด  
2   นายสุภาพ ปันทอน  
3   นายกฤษฎากร ผาสุข  
4   นายก่อเกียรติ ชงภักดิ์  
5   นายวิชธวัช หรพร้อม  
6   นายยศธร มะลิซ้อน  
7   นายราเชนทร์ ชุณหพาณิชย์  
8   นายอัสนีย์ บุญเจริญศักดิ์  
9   นายวัฒนา ธนศักดิ์รุ่งเรือง  
10   นายธนนนท์ น้ำแก้ว  
11   นายวัชเรทร์ สุขเจริญ  
12   นายดิเรก ลือกลาง  
13   นายสุรเดช สินจะโป๊ะ  
14   นายธีศิษฏ์ เนาวบุตร  
15   นายธำรง ประดิษฐค่าย  
16   นายนิพนธ์ เปรื่องสันเทียะ  
17   นายเทอดเกียรติ ดีทะเล  
18   นายรณภูมิ ปะนามะเส  
19   นายอำพล สงกรานต์  
20   นายอัฐกรณ์ ประคำทอง  
21   นายคมสันต์ เกตุจันทึก  
22   นายอนุสรณ์ จงจิตร์กลาง  
23   นายต้อม ใจเดียว  
24   นายประทีป แก่นกระโทก  
25   นายวิศรุต เข็มทอง  
26   นายชุติพงศ์ ลันไธสง  
27   นายวิทยา ศรีเนตร  
28   นายอัฐพล อามาตย์  
รายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ    ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายวุฒิชัย ผลพูน  
2   นายอนุชา พันปรุ  
3   นายตรีเพชร ธูปสูง  
4   นายกิตติชัย ปานทอง  
5   นายสิทธิกร โพธิกุล  
6   นายภาคภูมิ แดงอินทร์  
7   นายวันชัย อินทปัต  
8   นายสง่า แสนลา  
9   นายสมพร ลอแท  
10   นายสุภชีพ เจตินัย  
11   นายภาณะกรณ์ สียางนอก  
12   นายอาทิตย์ อาจเอื้อม  
13   นายวิศรุต ตุ่นกลาง  
14   นายสุภโชติ หวานเหลือ  
15   นายกิตติศักดิ์ ศรีมาตย์กูล  
16   นายจตุรงค์ ยศชาติ  
17   นายอมร จีบโพธิ์  
18   นายพิชิต ชุนเกาะ  
19   นายมาโนช ราศี  
20   นายเฉลิมชัย ศิลาโคกกรวด  
21   นายดำรงศักดิ์ ปลอบเมือง  
22   นายเกรียงศักดิ์ ชังฉิมพลี  
23   นายวัลชัย สุวรรณปักษ์  
24   นายกันต์ธร ห่อนาค  
25   นายประกาศ ฝ่ายกระโทก  
26   นายนิพนธ์ ใยงูเหลือม  
27   นายเชิดพงษ์ เกยจอหอ  
28   นายศราวุฒิ เพียศักดิ์  
29   นายถิรพงษ์ อมรวุฒิพงษ์  
30   นายภิรมย์ชัย จวงโคตร  
รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างก่อสร้าง    ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายดนัย ต่ายสันเทียะ  
2   นายวิทยา ดวงศรี  
3   นายอรรถศาสตร์ จันทร์เนศ  
4   นายฐาปกรณ์ มะลิสา  
5   นายฐานุพงศ์ เตชะพีระพัฒน์  
6   นายเอกลักษณ์ ห้วงรวมกลาง  
7   นายอดิศักดิ์ เพ็ชรน้อย  
8   นายชาญวิทย์ แซ่ลิม  
9   นายอนันต์ เกษทองมา  
10   นายวิษณุกร อ่อนคำ  
11   นายเอกชัย จันทร์มี  
12   นายยุทธการ พุฒซ้อน  
13   นายพรชัย ยักสกุล  
14   นายปฏิพัทธ์ ถือสัตย์  
15   นายฉัตรชัย เรืองคง  
16   นางสาวพรรณวิไล สะเทินรัมย์  
17   นายวรวัตร วัชราพิทยกุล  
18   นายภานุ โภคสวัสดิ์  
19   นายอิทธิชัย เหลืองอุทัย  
20   นายภาคภูมิ นาคบุรินทร์  
21   นายกัมพล รักกุศล  
22   นางสาวศิรินาท สุนา  
23   นายพนัส เพชราเวช  
24   นายอนุชิต ชุดกระโทก  
25   นายนิธิกร ละอองแก้ว  
26   นายสนธิคุณ ศรีธัญรัตน์  
27   นายชาตรี แจ่มใส  
28   นายสิทธิโชค เลาสูงเนิน  
29   นายธนานันต์ ธิญญาหาร  
30   นายมังกรชัย วัชรปัญจมาศ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร    ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายจิรศักดิ์ คุ้มสุวรรณ์  
2   นายสมหวัง ชื่นโคกกรวด  
3   นายสมบูรณ์ ผัดโพธิ์  
4   นายยิ่งยศ นาเมืองรักษ์  
5   นายอภิชัย โพธิ์นอก  
6   นายชัยชนะ เจียมมะเริง  
7   นายจิรายุทธ ราชสีทา  
8   นายคมสันต์ ไชยภักดี  
9   นายจีระวัฒน์ พรมพันธ์ใจ  
10   นายธวัช พงษ์เกษม  
11   นายพิษณุ นิตย์ด่านกลาง  
12   นายอุดม บางหนู  
13   นายณัฐพล ช่วยผักแว่น  
14   นายจิระพงศ์ ภู่สุด  
15   นายวิทยา นาถสูงเนิน  
16   นายกฤษณะ ชาติโย  
17   นายสนิท รักษ์วิเศษ  
18   นายจตุรัตน์ วงศ์สมอ  
19   นายศักดิ์ชัย เรือนชันทึก  
20   นายพิทักษ์ โพธิ์ไพร  
21   นายธนวัฒน์ แปรงกระโทก  
22   นายมาวิน โมกไธสง  
23   นายวณิชชา รวมใหม่  
24   นายดนุพล วรรณเสริฐ  
25   นายอนุพงษ์ เจียมเมืองปัก  
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างโยธา    ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายภาณุพงษ์ อัตถาภูมิ  
2   นายกรันต์ สอนเปีย  
3   นายเจษฎาพร บัญชา  
4   นางสาวศิริพร บุญรอต  
5   นายอภิมุข วุฒิสม  
6   นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์  
7   นายรัชฎา โชคบำรุง  
8   นายพรหมลิขิต หอดขุนทด  
9   นายวัชรินทร์ จำรัมย์  
10   นายวีระยุทธ เชาว์มะเริง  
11   นายกรกฎ มูกขุนทด  
12   นายเมธี เวชสูงเนิน  
13   นายพิศาล วงษ์ขันธ์  
14   นายหฤษฎ์ สถิระนาคะภูมินทร์  
15   นายณัฐพล บุญมี  
16   นายวิษุวัต ไชยโส  
17   นายอนุสิทธิ์ สมานชาติ  
18   นายชัยณรงค์ ฝานสูงเนิน  
19   นายอนุพงศ์ พวงเพ็ชร์  
20   นายอิสรา มากุล  
21   นางสาวสุภาพร กาญจนเกษตร  
22   นายธวัช คำสิงห์  
23   นายสุวัฒน์ เมืองแสน  
24   นายพนากร ชุนเกาะ  
25   นายชาตรี ทะนาไธสง  
26   นายเอกภพ กมลมุนีโชติ  
27   นายธวัชชัย ไกรอ่อน  
28   นายณัฐพล สำราญสุข  
29   นายโฆษิต เทียมกระโทก  
30   นายสุรชาติ อินคง  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างโยธา    ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายภูษิต เยื้องรัมย์  
32   นายอนุสรณ์ เกลอกระโทก  
33   นายชัยณรงค์ เลสันเทียะ  
34        
35        
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างยนต์    ชั้นปีที่   4      ภาคบ่าย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายรณชัย สาครสิทธิศักดิ์  
2   นายอุทัย วังลึก  
3   นายณัฐพล ศิริสถิตย์  
4   นายปริญญา ม่วงขาว  
5   นายสุขสันต์ ชนะภัย  
6   นายสุริยา การบรรจง  
7   นายพัสกร บุญเลิศ  
8   นายคมกริช ชอบทองหลาง  
9   นายโกมิน ฝ่ายผลแสน  
10   นายสราวุฒิ งามสีทา  
11   นายอนุชา พันไร่  
12   นายไพฑูรย์ นวนประโคน  
13   นายสุทธิศักดิ์ ทับทิมทอง  
14   นายพิทักษ์เกียรติ ขันกระโทก  
15   นายณัฐวุฒิ เพาะปลูก  
16   นายชนะชัย ดวงกลาง  
17   นายวงศกร ไกรอ่ำ  
18   นายชรินทร์ มูลตระกูล  
19   นายอัครพงษ์ สุคนธพงศ์  
20   นายดวงเด่น พรวิเศษศิริกุล  
21   นายศักรินทร์ ขำมะลัง  
22   นายวสันต์ กัลยาทอง  
23   นายสุทธิพงษ์ ศิริเลิศฤทธิกุล  
24   นายธีรยุทธ จามกลาง  
25   นายวิทวัส เดชา  
26   นายปรมินทร์ เลิศพงษ์  
27   นายสุทธิพงษ์ กำบิลดีลิราช  
28   นายเฉลิมวุฒิ ตั้งไพโรจน์วงศ์  
29   นายสง่า ฝีมือสาน  
30   นายณัฐดนัย วงศ์ประสิทธิ์  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างยนต์    ชั้นปีที่   4      ภาคบ่าย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายอลงกรณ์ พันธ์สุระ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายชาร์เรศ สังฆะกาโร  
2   นายขุนพล หาญประโคน  
3   นายอนุสรณ์ อุ่มมาลย์  
4   นายรณชัย ฉ่ำมณี  
5   นายนพพล ประชุมชน  
6   นายกิตติพงษ์ สายหยุด  
7   นายอำนวย แพงกระโทก  
8   นายปัฐพงศ์ เจริญใหญ่  
9   นายคงฤทธิ์ สอนแสง  
10   นายอรุศา สิงคาม  
11   นายทวีศักดิ์ วงศ์หินกอง  
12   นายปิยะวัฒน์ ภุมมา  
13   นายวีรชน กางโคกกรวด  
14   นายนรังสรรค์ พรมศรี  
15   นายสุวัฒน์ มินไธสง  
16   นายธีรภัทร จานฉิมพลี  
17   นายชินดนัย พริกจำรูญ  
18   นายวิศรุต บุญฉ่ำ  
19   นายประกิต บือสันเทียะ  
20   นายอนุรักษ์ แจ่มศรี  
21   นายพิศาล สัวรัมย์  
22   นายพิทยา พิมพ์นอก  
23   นายศรายุทธ ผันจะโป๊ะ  
24   นายวุฒิศักดิ์ เจียมรัมย์  
25   นายวิรัตน์ ตีบกลาง  
26   นายสุรเชษฐ์ ฉัตรพิมาย  
27   นายวรศักดิ์ ดอกสันเทียะ  
28   นายประจักรษ์ เกลื่อนกลางดอน  
29   นายวิทูลย์ เจริญผิว  
30   นายดนัย วิชัยรัมย์  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์   ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายธวัชชัย  ยี่เข่ง  
2   นายเทอดศักดิ์ ตะรุสะ  
3   นายโยธิน แก้วพรม  
4   นายธวัชชัย  สุวรรณดี  
5   นายธีรพัฒน์ ฤกษ์โภดี  
6   นายอดิศักดิ์ ทรงพระ  
7   นายณัฐพงษ์ แก้วโพนงาม  
8   นายประจิตร ปัทมะริด  
9   นายวิธวัฒน์ วรชาติ  
10   นายไตรรงค์ พัฒนอภิชาติ  
11   นายอาทิตย์ อยู่ภักดี  
12   นายเจษฎา ชื่นนอก  
13   นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์  
14   นายภัทรพงษ์ พิมพ์โคตร  
15   นายสิงห์ชัย ชุ่มตะคุ  
16   นายทศพล เจริญพจน์  
17   นายธีระเดช หวังเฝ้ากลาง  
18   นายอำพล ภูศิริ  
19   นายรังสรร รักบุญ  
20   นายศุภอัฎ ศรีสมบูรณ์  
21   นายธีรภพ รองทอง  
22   นายกิตติศักดิ์ กลิ่นสูงเนิน  
23   นายสุพรรณชัย ผือจัตุรัส  
24   นายเสกสิทธิ์ โกนขุนทด  
25   นายณรงค์ชัย เทพไทยสง  
26   นายวสิษฐ ธานี  
27   นายกฤษณะ มุ่งต่อบัว  
28   นายวิทวัส โรมโคกสูง  
29   นายไกรสร เสียดขุนทด  
30   นายสุรศักดิ์  ขัดโพธิ์  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างโลหะ  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายวิทยา พาสันต์  
2   นายวิษณุ แผ่นกระโทก  
3   นายภัควีย์ ศรีพรม  
4   นายสุวิทย์ ขึมสันเทียะ  
5   นายวิรัตน์ นากลาง  
6   นายพิชิต บุญมา  
7   นายบรรเจิด มณีจันทร์  
8   นายมนตรี ซึมรัมย์  
9   นายกิตติคุณ มุ่งเอื้อมกลาง  
10   นายสันติชัย ภูมิโคกรักษ์  
11   นายวรวัฒน์ เวียงแก้ว  
12   นายฉัตรชัย จันทอง  
13   นายรุ่งชัย ขวบสันเทียะ  
14   นายพลากรณ์ กอบกระโทก  
15   นายนิติกร ปิดตาฝ้าย  
16   นายศราวุธ บุญทะจิตร์  
17   นายอิทธิพล มีศิลป์  
18   นายสมพงษ์ หยินสูงเนิน  
19   นายธนะพล อิศรานุกูล  
20   นายศิริพงษ์ ชินวงษ์  
21   นายพลากร จิตร์อ่อง  
22   นายสุขุม เลื่อยกระโทก  
23   นายอภิวัฒน์ ทับทอง  
24   นายบัญชา สิงห์ทอง  
25   นายฤทธิรงค์ เกตุมนตรีกุล  
26   นายธาราวัฒน์ ชังจอหอ  
27   นายรัฐพล สวนสีดา  
28   นายประเสริฐ ยนมะเริง  
29   นายถิรชนม์ พันธ์แสน  
30        
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายวีรยุทธ ยั่งยืน  
2   นายอนุศักดิ์ เกตุชาติ  
3   นายภัทรพงศ์ ดีสกุลวงษ์  
4   นายอภิรมย์ ตาปราบ  
5   นายกรวิทย์ อุ่นอก  
6   นายจักรทิพย์ สารรัตน์  
7   นายอำนาจ เผยกลาง  
8   นายสาริษฐ์ เหี้ยมไธสง  
9   นายจตุพล นงนอก  
10   นายกฤษฎากร ฉิมนอก  
11   นายชิตชัย ด้อมกลาง  
12   นายพิทักษ์วงศ์ น้อยตำแย  
13   นายสุธิพงษ์ สิงห์พยัคเดช  
14   นายฤทธิชัย ถาวรสุทธิ์  
15   นายศุภลักษณ์ ชำนาญ  
16   นายอาณัติ ต่างกระโทก  
17   นายภาณุพันธ์ ซ่าอินทร์  
18   นายชรินทร์ อินทรีย์  
19   นายนิกร เกตุใหม่  
20   นายรัฐพล สามารถกิจ  
21   นายสมชิต ช้างบุ  
22   นายศิริชล ราชู  
23   นายชาคริต เดียขุนทด  
24   นายอภิวัฒน์ มาเมืองปัก  
25   นายปานเทพ ดวงทิพย์  
26   นายประสาน หิดกำปัง  
27   นายปฐมพงศ์ บุดศรี  
28   นายทรงยศ ดวงนิล  
29   นายสุริยา ชาญเดชา  
30   นายธีระพงษ์ เนตรสระน้อย  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายจักรพงษ์ ประจิตร  
2   นายอานนท์ มีชื่อ  
3   นายพงศ์ศิริ ขินสูงเนิน  
4   นายชัยบัญชา นากุดนอก  
5   นายกนก คินขุนทด  
6   นายศราวุฒิ มานะสูงเนิน  
7   นายภูชนะ หวายฤทธิ์  
8   นายณัฐพงษ์ จะเรียนรัมย์  
9   นายอานนท์ แขพลกรัง  
10   นายธีรชัย โฆษิตนิธิกุล  
11   นายศราวุฒิ แก้วพะเนา  
12   นายอิสรา บัวเมืองปัก  
13   นายวิษุวัต โภคา  
14   นายจุติพงศ์ สุบิน  
15   นายกิตติพงษ์ ใจเย็น  
16   นางสาวติชิลา ถีระวงษ์  
17   นายอดิศร สมงาม  
18   นายนวพล เป็งทอง  
19   นายสุบรรณ บุญเชิญ  
20   นายศุภชัย ทองลา  
21   นายกัณฑ์อเนก เอี่ยมสมบูรณ์  
22   นายวิวัฒน์ ปลั่งกลาง  
23   นายกรกฤษ สุบงกช  
24   นายเมธาวี โพธิ์ไข่  
25   นายธนากร บุณยธรรมกุล  
26   นายอนันต์ จันทร์โท  
27   นายนำชัย นกกระโทก  
28   นายพีระศักดิ์ เสน่ห์  
29   นายฐิตินันท์ สุขเกษม  
30   นายอนุสรณ์ คำมูลหนัก  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่   4      ภาคบ่าย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวมัทรีญา ศรพรหม  
2   นายกริชดา โพธิ์ใส  
3   นายนิติรัฐ มิศิลา  
4   นายประเสริฐ อนันต์  
5   นายจิรพันธุ์ หนูธรรมพะเนาว์  
6   นายพชร จันทร์นาม  
7   นายก่อฤกษ์ วีระวงศ์  
8   นายวีรยุทธ ใจใหญ่  
9   นายวิศวะ มาสืบชาติ  
10   นายสันติสุข เกิดคุ้ม  
11   นายพงศธร ดำเวียงคำ  
12   นายจักรพงษ์ มณโมรา  
13   นางสาวมนัสวี โสรัจจ์  
14   นายธนาวุธ ทิพย์กระโทก  
15   นายจักรี บุญอุ้ม  
16   นายอนิวรรตน์ รัตนประเสริฐ  
17   นายวรวุฒิ สิงห์โตทอง  
18   นายวันเฉลิม โพลงเงิน  
19   นายธนวิทย์ ทองกุล  
20   นายอภิชาติ ป้ายงูเหลือม  
21   นายจักรพันธ์ ชัยเสน  
22   นายทนงศักดิ์ เจวรัมย์  
23   นายเจษฎา มูลธรรม  
24   นายคมสัน วงษ์ทรงยศ  
25   นายนัฐชัย อาคมศิลป์  
26   นายสันติพงศ์ วงศ์สูงเนิน  
27   นายธนกร มูลสาร  
28   นางสาวภาวินี มุ่งจองกลาง  
29   นายธวัชชัย ฉิมใหม่  
30   นายบุญวัฒน์ รัตนดอน  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาไฟฟ้า  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายพิพัฒน์พงศ์ โทนสูงเนิน  
2   นายประเดิม แสงตะคุ  
3   นายอดิศักดิ์ จุ้ยจันทึก  
4   นายนิธิ สุรภพพิศิษฐ์  
5   นายยศศักดิ์ ดันประเทศ  
6   นายรชตะ อำนาจอารีย์  
7   นายวรากร เที่ยงตรง  
8   นายกฤษฎา เชื้ออาสา  
9   นายพูลศักดิ์ ลาดลา  
10   นายนิรุตติ์ ดอนจันทร์โคตร  
11   นายนิธิพัทธ์ จันทร์โชติเสถียร  
12   นายจักรี อินทรา  
13   นายสามารถ กะเชื่อมรัมย์  
14   นายไตรเลิศ เศษกลาง  
15   นายวิสูตร หมัดรัง  
16   นายจักรพันธ์ จันทร์นุ่ม  
17   นายณรงค์วิทย์ สุขม่วง  
18   นายอนันตชัย โยนะพันธ์  
19   นายอำนาจ ใยอยู่  
20   นายพงษ์ศักดิ์ จุมพลพงษ์  
21   นายอนุสรณ์ พดจังหรีด  
22   นายมนู จงอยู่กลาง  
23   นายพุฒชง อุลิตสถิตย์  
24   นายอรรถพล อุระเพ็ญ  
25   นายเอกพล จันทร์สุข  
26   นายเชิดศักดิ์ ลาภมาก  
27   นายอภิวัฒน์ ศรีจำนงค์  
28   นายกีรติ มีดีจันทรังษี  
29   นายรัฐพัลลภ ทองจันทร์  
30   นายนิธิโรจน์ โยชัยเหลี่ยม  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาไฟฟ้า  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายกตัญญู อ่อนโคกสูง  
32   นายภัทรพงศ์ แก้วจันทร์  
33   นายสุรเดช เลาสูงเนิน  
34   นายอนิวัต รัตน์ตะคุ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ชั้นปีที่   4      ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายวิทยา บุญเลี้ยง  
2   นายพงศ์สันต์ ทศกระโทก  
3   นายจีระศักดิ์ วิเศษพันธ์  
4   นายอภิชาติ พลค้า  
5   นายศิลป์ชัย สุวรรณวิจิตร  
6   นายอภิชาติ รัตนสภาพร  
7   นายอรรถกร เจริญศิริ  
8   นายอภิชาติ เพ็งสาทร  
9   นายวรวุฒิ เขียวอ้วน  
10   นายวัชรินทร์ เชื้อขาว  
11   นายปิยวัฒน์ มณีนิล  
12   นายศักดิ์สถาพร เครือจันทร์  
13   นายวีรพล แงสันเที๊ยะ  
14   นายธีรยุทธ แตะกระโทก  
15   นายรุ่งธนา บรรดาศักดิ์  
16   นายกฤษฎา ตีรวัฒนประภา  
17   นายรวมทอง นนธิจันทร์  
18   นายสุรศักดิ์  คนฟูม  
19   นายเจษฎา หงษ์ธานี  
20   นายศรัญญู พันชนะ  
21   นายณัฐพันธุ์ อุตสาหกุล  
22   นายต่อพงษ์ หงส์วิลัย  
23   นายสถาพร มานะยิ่ง  
24   นายกรกต ฉัตรเจริญพร  
25   นายวรายุทธ จิตต์เลิศวัฒนา  
26   นายทวีพล สายวัน  
27   นายฉัตรชัย รั้งจันทึก  
28   นายวรวุฒิ มั่นเฮง  
29   นายนพดล พานงูเหลือม  
30        
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ชั้นปีที่   4      ภาคบ่าย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายดนัย ประชันกลาง  
2   นายณัฐพล ซึมกลาง  
3   นายภูวดล ไทยกลาง  
4   นายเดชา มิตรสันเทียะ  
5   นายสุเมธ ขออบกลาง  
6   นายเศกสิทธิ์ แสนคม  
7   นายศุภสิทธิ์ ฤทธิ์มังกร  
8   นายกฤศ ไตรวรางค์กูล  
9   นายสันติ เพ็ชรสาแสน  
10   นายชัยธวัช เถียมดอน  
11   นายคมเดช เหล็กคง  
12   นายสมคิด ตระกูลรัมย์  
13   นายพงศกร รักสละ  
14   นายวาธิต ทวีกลาง  
15   นายณัฐวุฒิ คำยาง  
16   นายปิยะพงษ์ ศิริผล  
17   นายไพโรจน์ บุตรศรีภูมิ  
18   นายอวิรุทธ์ ขอยันกลาง  
19   นางสาวอัมพิกา แสนจะบก  
20   นายสัจจะ แจ่มกระโทก  
21   นายธรรมรัตน์ แสงพานิชย์  
22   นายปัญญา ท้าวกลาง  
23   นายอรรถพล ขอยื้อกลาง  
24   นายชัยวัตร ชึขุนทด  
25   นายมังกรทอง ตอนสันเทียะ  
26   นางสาวรุ่งทิวา เดชเจริญ  
27   นายชัยยา ใจดี  
28   นายอรรถพล เหลาอ่อน  
29   นายธีรพงษ์ แย้มประโคน  
30   นายมนตรี อนุสกุลเจริญพร  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ชั้นปีที่   4      ภาคบ่าย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายชลทิตย์ อภัยนอก  
32   นายพิทักษ์ เสนาจอหอ  
33   นายชณารณพ หลอดโคกสูง