รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรต่อเนื่อง ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวบุญอ้อม พรมเกษ  
2   นางสาวอัจฉรา ยงคำชา  
3   นางสาวรัตนาภรณ์ เล็กกระโทก  
4   นางสาวนันธิชา ซุยกระโทก  
5   นางสาวนาขวัญ แนมขุนทด  
6   นางสาวปัทมา ฟื้นชมภู  
7   นางสาวสุจิตรา ชินวงศ์  
8   นางสาวเกศราภรณ์ เข็มสุข  
9   นางสาวอรนุช ช่างผัส  
10   นางสาวเปรมฤดี โคกสระน้อย  
11   นางสาวศิริลักษณ์ เสมา  
12   นางสาวนุชนาฎ ใกล้สุข  
13   นางสาวศิริพร สินปรุ  
14   นางสาวคนึงนิจ ชอบสอาด  
15   นางสาวชญานิศ นพรัตน์  
16   นางสาวดารุณี ทองอุดร  
17   นางสาวศิริเพ็ญ อยู่ดี  
18   นางสาวรุจิรา สังกัดทอง  
19   นางสาวสำราญ ระไวกลาง  
20   นางสาวลัดดาวัลย์ ฝายสระน้อย  
21   นางสาวมะลิวรรณ ลีเพ็ญ  
22   นางสาวศิริมา ม่านครบุรี  
23   นางสาวสุพรรณี เข็มคง  
24   นางสาวศิรินภา ทาสันเทียะ  
25   นางสาวยุวดี นีขุนทด  
26   นางสาวสุวพิชญ์ สุนทราภรณ์  
27   นางสาวชุติมา จากโคกสูง  
28   นางสาวจินตนา หนอกระโทก  
29   นายสุริยัน แสงจันทร์  
30   นางสาวผกามาศ อุ่นทองหลาง  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับ ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรต่อเนื่อง ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวปาลิตา ทูโคกกรวด  
32   นางสาวมาริสา คุ้มกระโทก  
33   นางสาวกรรณิภา กล้ากระโทก  
34   นางสาวศิรินทรา กลั่งกลาง  
35   นางสาวสุกัญญา ญวนแม  
36   นางสาวแสงสุรีย์ ไกลค้างพลู  
37   นางสาวสุนีย์ ดีเลิศ  
38        
39        
40        
41        
42        
43        
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ B
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวอัญชลี สีลาดเลา  
2   นางสาวสุนิสา มุ่งซ้อนกลาง  
3   นางสาวบังอร เปสันเทียะ  
4   นางสาวเกตน์สิรี เกขุนทด  
5   นายเอนก ไชยพร  
6   นางสาวเบญจวรรณ ผิวผาย  
7   นางสาวหยาดนภา ราชภักดี  
8   นางสาวมธุรส ฉะอ้อนศรี  
9   นางสาวจิราพร ไชยช่วย  
10   นางสาวญาติการ์ บุญญา  
11   นางสาวนฤมล ปัดไธสง  
12   นางสาววราภรณ์ วงษ์อินทร์จันทร์  
13   นางสาวหนึ่งฤทัย กุ่มผักแว่น  
14   นางสาวกัลยาณี โม่งปราณีต  
15   นางสาวนิตยากร ปรือปรัก  
16   นางสาวสุดารัตน์ แนบฉิมพลี  
17   นายไพบูรณ์ เหล่าจั่น  
18   นางสาวอภัชสรา พาทา  
19   นางสาวจารุมาศ กุลสุวรรณ  
20   นางสาวกัญญา ศรีนคร  
21   นางสาววชิรา ศิริชาติ  
22   นางสาวหทัยชนก บุตรวงค์  
23   นางสาวธัญญรัตน์ ชื่นนอก  
24   นางสาวลลิดา ลันขุนทด  
25   นางสาวปิยะนุช พุทธจักร์  
26   นางสาวจิรารัตน์ เวชยันต์  
27   นางสาวปิยะนิจ พุทธจักร์  
28   นางสาวพัชรีภรณ์ แก้วใหญ่  
29   นางสาวภูริตาภรณ์ ต่อสกุล  
30   นางสาวอารีลักษณ์ งันเกาะ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ B
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวสัมมาวดี เอื้อธรรมถาวร  
32   นางสาวอรพินท์ เกียงมี  
33   นางสาวบัวไข ใจสอาด  
34   นางสาวปราณี อ่างสูงเนิน  
35   นางสาวศิริวรรณ ศรีเครือดำ  
36   นางสาวสาลินี จันทรักษา  
37   นางสาวสุกัญญา ไชยเดช  
38   นางสาววีราภรณ์ ลิ้มกลาง  
39   นางสาวพิจิตรา ทั่วสูงเนิน  
40   นางสาวไพจิตร วงศ์ชาลี  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ A
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวมลลิตา มากพยับ  
2   นางสาวประพิณ ศรีศักดิ์มะเริง  
3   นางสาวกนิษฐา ใหญ่พรมราช  
4   นางสาวบุญเจียง ธรรมโส  
5   นางสาวศิรินภา รอสูงเนิน  
6   นางสาวชนิดา ทินกระโทก  
7   นางสาวนรีรัตน์ แอบจังหรีด  
8   นางสาวกาญจมาศ แก้วระวัง  
9   นางสาวศุภิกา นามโคตร  
10   นางสาวยุพาพรรณ เกยด่านกลาง  
11   นางสาวนิภาวรรณ รัตนาพันธุ์  
12   นางสาวสานิยา ทองน้อย  
13   นางสาวพัสตราภรณ์ กองล้อม  
14   นางสาวรุ่งนภา ผาสูงเนิน  
15   นางสาวสอิ้ง ยุงกลาง  
16   นางสาวกฤษณา สังข์ขาว  
17   นางสาวจิรวัฒน์ จีนกลาง  
18   นางสาววราพร ส่องกระโทก  
19   นางสาวธีริศรา บุ้งกระโทก  
20   นางสาวเกศินี ดอกดวง  
21   นางสาวสุชีรา ตัดพุดซา  
22   นางสาวณัฐนันท์ กวนกระโทก  
23   นางสาวศิริพร ศรีพั่ว  
24   นางสาวศศิภา วรรณโก  
25   นางสาวสุพัตรา เกียกสูงเนิน  
26   นางสาวเกษร เชิดพุดซา  
27   นางสาวสุภาวรรณ พุฒตาล  
28   นายอรรถพล ลำพันดุง  
29   นางสาวชญาดา เรืองปรัชญากุล  
30   นางสาวนฤมล คำพิมพ์  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ A
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวศุภามาศ จรโคกกรวด  
32   นางสาวสงกรานต์ วินัยพูล  
33   นางสาวธัญญลักษณ์ เศษสุวรรณ  
34   นางสาวมาลีวัลย์ ตากกระโทก  
35   นางสาวอุทุมพร หาญกล้า  
36   นางสาวธิดารัตน์ ย่อยไธสง  
37   นางสาวพรพิมล ผันสูงเนิน  
38   นางสาวสมฤดี กิ่งเกษ  
39   นางสาวชาลิณี หอมจะบก  
40   นางสาวชมพู่ แสนโสม  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวนงค์นุช ทับกระโทก  
2   นางสาวรัตนา ถนัดเลื่อย  
3   นางสาวกัญญา ชัยวงศ์  
4   นางสาวสุจินดา สีสอนเม่น  
5   นางสาวสุนิกร อุ่นเพ็ง  
6   นางสาวมติกาญจน์ กฤษณะสุวรรณ  
7   นางสาวนิตยา วางขุนทด  
8   นางสาวกุศลิน ทรัพย์อุ่น  
9   นางสาวพัชรินทร์ เย็นหลักร้อย  
10   นางสาวอทิตยา บัวดอก  
11   นางสาวพรพิมล ก้อนสันทัด  
12   นางสาวมัทนา เงินมาก  
13   นางสาวนิรารัช วรรณจงคำ  
14   นางสาวศิริลักษณ์ บินขุนทด  
15   นางสาววิกานดา สงเมือง  
16   นางสาวจันทนา ดอกขมิ้น  
17   นางสาวสุมิตรา สังจันทึก  
18   นางสาวนิรมล สร้อยสูงเนิน  
19   นางสาวเจนจิรา ชุณหเพสย์  
20   นางสาวอัมพา เพ็ญสุวรรณ  
21   นางสาวนันทนา ศรีศศิวงศ์  
22   นางสาวปิ่นฤทัย ป่ากระโทก  
23   นางสาวอุมาพร เต็งกลาง  
24   นางสาวรัชนีภรณ์ คะเลรัมย์  
25   นางสาวชิญาดา ดีมะลัง  
26   นางสาวภาวิณี ปลื้มสุด  
27   นางสาวเกศสุดา กองมา  
28   นางสาวอัญชลี ชุดขุนทด  
29   นางสาวอรอุมา ดอกใหญ่  
30   นางสาวจารุกัญญา พลวิชิต  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวประภัสสร ส่งเสริม  
32   นางสาวหยาดพิรุณ ภู่มะดัน  
33   นางคะนึงนิจ แก้วกลาง  
34   นางสาวสุนิสา แปลงกลาง  
35   นางสาวรุ่งทิวา สร้อยทองหลาง  
36   นางสาวชลธิชา สันกลาง  
37   นางสาวยุภาพร โสรัตน์  
38   นางสาวสุนันทา สวัสดี  
39   นางสาววนิดา ณัฎฐารังสิพล  
40   นางสาวลำพึง ทะเจริญ  
41   นางสาวอิสริยา จันทร์น้ำใส  
42   นางสาวนุจรี ศรีผ่อง  
43   นางสาวอรัญญา อาบสุวรรณ์  
44   นางสาวกนกวรรณ ศรีใหม่  
45   นางสาวกาญจนา หาญเวช  
46   นางสาวจิตติมา วัชระสุขโพธิ์  
47   นางสาววีณา สียงค์พะเนา  
48   นางสาวดวงพร ดีพลกรัง  
49   นางสาวศิโรรัตน์ ไตรภพกลาง  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวสมนึก คอกพิมาย  
2   นางสาวจิราพร จันทร์สว่าง  
3   นางสาววิไล หมายถมกลาง  
4   นางสาวสุกัญญา จุลลัง  
5   นางสาวปรางค์รวี วิสุทธิเชื้อ  
6   นางสาวอนงค์รักษ์ ชนะภัย  
7   นางสาวอรทิภา ทองกระโทก  
8   นางสาวพัชราวรรณ อาจหาญ  
9   นางสาวสุนิฐกา ไลไธสง  
10   นางสาวทิวากร แก่นกระโทก  
11   นางสาวนิชรญา มากยิ่ง  
12   นางสาวสินีนาถ แพงสอน  
13   นางสาววรรณภา แปะจัตุรัส  
14   นางสาวนัตยา ชัยภักดี  
15   นางสาวตันหยง สุทธิพันธ์  
16   นางสาวอรสา ทีเหมาะ  
17   นางสาวจุฑารัตน์ เรือนประโคน  
18   นางสาวสุดาลักษณ์ บุญการีย์  
19   นางสาวเสาวดี อินช้าง  
20   นางสาววันวิสาข์ ฉ่องสูงเนิน  
21   นางสาวโยธกา มาไพล  
22   นางสาวอมรรัตน์ ช่างทอง  
23   นางสาวสุพรรณา แผนวิชิต  
24   นางสาววิชาณี ศรีนอก  
25   นางสาวโชติกา กัวะขุนทด  
26   นางสาวนิตยา รักษาก้านตรง  
27   นางสาวรัชติรสค์ พึ่งกุศล  
28   นางสาวเพ็ญศรี ดินกระโทก  
29   นางสาวสุกัญญา ตรีศักดิ์  
30   นางสาววิภา สนั่นน้ำหนัก  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
 ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรต่อเนื่อง   
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวมัสยา เประกันยา  
32   นายวัชระ สอนจันทึก  
33   นางสาวนิตยา วงษ์ศรีแก้ว  
34   นางสาวพรเพชร พรมมา  
35   นางสาวธนพร ฮอหรินทร์  
36   นางสาวเรณู เกษียนจังหรีด  
37   นางสาวกาญจนา สวัสดี  
38   นางสาวนิตยา แว่นกลาง  
39   นางสาววิไลวรรณ ช่างแย้ม  
40   นางสาววรรณภา ทองสุข  
41   นางสาวอรทัย เรียงสาย  
42   นายวุฒิชัย แก้วจันทึก  
43   นางสาวจิราวรรณ ชิตสาครกุล  
44   นางสาวจตุพร ปีกกระโทก  
45   นางสาวสุรินทร์ยา สกลมงคล  
46   นางสาวเกศรินทร์ บัดทิม  
47   นางสาวพูลทรัพย์ มีชำนาญ  
48   นางจันทนา เมืองแก้ว  
49   นางสาววิภาวรรณ ถอยกระโทก  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ A
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวเจนจิรา เลียบสันเทียะ  
2   นางสาวมิ่งกมล มงคล  
3   นางสาวพนิดา กองศิริ  
4   นางสาวอิสรพร อุดมทรัพย์  
5   นางสาวกมลชนก เผือดจันทึก  
6   นายฐาปนา คำสมัย  
7   นางสาวกัลยรัตน์ ดำดิน  
8   นางสาวปัญญาภรณ์ กวางแก้ว  
9   นางสาวพรยะนุช เลากลาง  
10   นางสาวพรทิพย์ ภักดีไสย์  
11   นางสาวภาณ์ทิพย์ ไลไธสง  
12   นางสาวจิรพรรณ พงษ์หมื่นไวย  
13   นางสาวจิราวรรณ พุ่มเฉี่ยว  
14   นางสาวนวรัตน์ ธีระวัฒนะ  
15   นางสาวศิวพร รัตนเนนย์  
16   นางสาวเอมภิกา กันขุนทด  
17   นางสาวเทวิกา ด้วงนิล  
18   นางสาวเบญจวรรณ นาดี  
19   นางสาววรพรรณ โชคกลาง  
20   นางสาวชุติรัตน์ สายเชื้อ  
21   นางสาวนกน้อย อะนันต์  
22   นางสาวอรพรรณ พลขุนทด  
23   นางสาวเกศริน สวัสดิ์พูน  
24   นางสาวจุฬารัตน์ จุลโชค  
25   นางสาวสาวิตรี ศรีสุธรรม  
26   นางสาวภีริยา ภักดี  
27   นางสาวพัชชา พยุหไพบูลย์ ลาออก 21 พ.ค. 50
28   นางสาวสิริวรรณ เจียรสุวรรณ  
29   นางสาวพนิดา เหล่านภากุล  
30   นางสาวจุฑามาศ ชัยเมืองปัก  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ A
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวจารุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ  
32   นางสาวกัญญพัชร โง้วธนะวัฒน์  
33   นางสาวปิยะฉัตร ทองชะอม  
34   นางสาวทัศนีย์ กรสันเทียะ  
35   นางสาวพรหมพร วสันต์ศิริกุล  
36   นางสาวรุ่งอรุณ โมกศิริ  
37   นางสาวจิราพร พิรักษา  
38   นางสาวธัญญรัตน์ แววสูงเนิน  
39   นางสาวจิตติมา ศฤงคาร์นันท์  
40   นางสาวสุรินนา จีมสันเทียะ  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ B
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวฟ้า ทวีรัตน์  
2   นางสาววงค์ทอง ประเสริฐสิทธิ์  
3   นางสาวสุจินดา หวังใกล้กลาง  
4   นางสาวศิรินภา น้อยกลาง  
5   นางสาวกรรณิการ์ รัตนเนตร  
6   นางสาวปวีณา เสือโสมง  
7   นางสาวพัชรี ต้องทรัพย์  
8   นางสาวสุรัตนา สะเทินลำ  
9   นางสาวทิพารัตน์ พรหมประดิษฐ์  
10   นางสาวขวัญเรือน ชิดสูงเนิน  
11   นางสาวสร้อยสังวาล ศรีพลกรัง  
12   นางสาวน้ำผึ้ง ฉิมปาน  
13   นางสาวจินตนา โกเสยะโยธิน  
14   นางสาวชิดชนก เขียวหวาน  
15   นางสาวนันท์นภัส สุภนันทวัจน์  
16   นางสาวสุพัฒรา ทำรัมย์  
17   นางสาวจิตติรัตน์ จิตต์เจริญพงศ์  
18   นายสง่าวงศ์ วงศ์สง่า  
19   นางสาวขวัญนคร คีรี  
20   นางสาวอภิญญา อนุสนธิ  
21   นางสาวชาลินี ทิพย์สูงเนิน  
22   นางสาวอิสรียา จันทรสุวรรณ์  
23   นางสาวจริยา วีระรัตน์  
24   นางวรัญญา แจ่มศรีใส  
25   นางสาวกันยารัตน์ แสนสันเทียะ  
26   นางสาวฤดีรัตน์ ดีกลาง  
27   นางสาวสุนันท์ ราชกิจ  
28   นางสาวสายสมร ฐาตุจิรางค์กุล  
29   นางสาวรัตนาพร หล่อตระกูล  
30   นางสาวนัฐธิดา ศรีสุวรรณ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี  ภาคปกติ B
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายสิริพงษ์ อยู่ภักดี  
32   นางสาวธิดารัตน์ สาระนา  
33   นางสาวศิรินภา บุญแต่ง  
34   นางสาวเกศนี คิดเห็น  
35   นางสาวอรพรรณ สุวรรณโคตร  
36   นางสาวสรารัตน์ มิรัตนไพร  
37   นางสาวมณีนุช วิมูลชาติ  
38   นางสาวชไมพร เมียดขุนทด  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป  
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายสุริยา ใจใหญ่  
2   นางสาวนุชนารถ ช่องงูเหลือม  
3   นางสาวสุกันยา หาสูง  
4   นางสาวเกตมณี พิมพ์คูณ  
5   นางสาวฐาปนีย์ จริงสูงเนิน  
6   นางสาวเบญจรัตน์ รัตนตะคุ  
7   นางสาวจันทนี ปานทอง  
8   นางสาวสุวรรณา เปลื้องกลาง  
9   นางสาวสุวรรณี เปลื้องกลาง  
10   นางสาวพรสวรรค์ ธีรปัญญากุล  
11   นางสาววราภรณ์ คำลือ  
12   นางสาวจุรีพร เพลียครบุรี  
13   นางสาวนารีรัตน์ นามขุนทด  
14   นางสาวณัฐกานต์ ตังวีระสิงห์  
15   นางสาวอ้อมรัก ศรีเลิศ  
16   นางสาวรุ่งรัตน์ ปลื้มสันเทียะ  
17   นางสาววาสนา พัดใหม่  
18   นางสาวปรารถนา เงสันเทียะ  
19   นางสาวสุรีย์รัตน์ พิมขุนทด  
20   นางสาวสุภาพร บุญยัง  
21   นางสาวอรุณรัตน์ อินทรภิรมย์  
22   นางสาวอมรรัตน์ ลักษณะฉิมพลี  
23   นางสาวชรินทิพย์ โสบกระโทก  
24   นางสาวปริญรัตน์ เฉียบกระโทก  
25   นางสาวหทัยชนก ลิ้มสุวรรณ  
26   นางสาวนิสา ศรีโพธิ์  
27   นางสาวรุ่งนภา เลื่อยกระโทก  
28   นางสาวยุพิน หอมขุนทด  
29   นางสาวนุชนารถ รักธรรม  
30   นางสาวจุฬาลักษณ์ พัดภูเขียว  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป  
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายจิรภัทร แผ่บุญมี  
32   นางสาวสาวิณี สมลือชาชัย  
33   นางสาวอุทุมพร จันทร์วีระวงศ์  
34   นางสาวจันทิมา วาปีทะ  
35   นางสาวสุภาวนา ศรีอาภัย  
36   นางสาวจิราภรณ์ สำราญ  
37   นางสาวสลิลทิพย์ ราชวัตร  
38   นางสาวกัลย์สุดา ต๊ะติ๊บ  
39   นางสาวประภัสสร ศิริรัตน์  
40   นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ  
41   นางสาวจุฑามาศ จิตต์ภักดี  
42   นางสาวอณัฐฌา พรมจุ้ยพะเนา  
43   นางสาวกำไรพันธ์ ฤทธิ์ระสาย  
44   นางสาวพเยาว์ ทำทอง  
45   นายณัฐวุฒิ พัดใหม่  
46   นายรักษ์ สุขเจริญ  
47   นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมใหม่  
48   นางสาวปรางค์กูล บุราณรัตน์  
49   นางสาวศิรินภา บึงไกร  
50   นางสาวศิริลักษณ์ จิตติวัฒน์  
51   นางสาวอังศุมาลิน ภิญโญทรัพย์  
52   นางสาวสุพัตรา เรียนสันเทียะ  
53   นางสาวรสรินทร์ ถานะ  
54   นางสาวนุชจรี พลพันธ์สังข์  
55   นางสาววาสนา แก้วพันธ์ใน  
56   นางสาวปรียารัฒน์ ดำริห์  
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายสิทธิพงษ์ เขียวพฤกษ์  
2   นายฤทธิไกร อ้นสันเทียะ  
3   นายธนากร ภาณุภัทรโภคิน  
4   นายสุธีร์ ศรีเทพ  
5   นายมานิต สินปรุ  
6   นายเทอดเกียรติ ธงกิ่ง  
7   นายสมบูรณ์ สีตะโกเพชร  
8   นายรัชดากร ตริตรอง  
9   นายสมโภช โล้กูลประกิจ  
10   นายบุญเรือง สุดาจันทร์  
11   นางสาวณัฐินี โผแพ  
12   นายธีรพล รื่นรวย  
13   นายชาคริต เผื่อนกระโทก  
14   นายพงษ์เทพ ขอสินกลาง  
15   นายเกรียงไกร ดอกสันเทียะ  
16   นายวรพงษ์ ทรงศิริเลิศ  
17   นายสมรัฐ ฉัตรเวทิน  
18   นายก้องเพ็ชร โมรานอก  
19   นางสาวช่อทิพย์ หมวดสันเทียะ  
20   นายจักรกริช ปราชญ์ศรีภูมิ  
21   นายสมิทธิ กุสูงเนิน  
22   นายจักรี หรั่งทองหลาง  
23   นายศิวะพงศ์ วัฒนราษฎร์  
24   นายวัชรินทร์ แสงรัตนเจริญ  
25   นายสุรศักดิ์ เกตุพัด  
26   นายชาญวิทย์ ศักดิ์เลิศสกุล  
27   นายธีรพงษ์ พินิจงาม  
28   นายจีระศักดิ์ แสนกล้า  
29   นางสาวนงลักษณ์ คงมี  
30   นายทรงศักดิ์ ประสาร  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายชัยวัฒน์ ศรีเชื้อ  
32   นายวัชรินทร์ จรไธสง  
33   นายเกียรติพงศ์ เรียนพงศ์ชัย  
34   นายกิตติพศ แสงพล  
35   นางสาวจินตนา ราชู  
36   นายเทอดศักดิ์ รักชาติ  
37   นายวิโรจน์ สุวรรณกลาง  
38   นายเศกสิทธิ์ หมายเคียงกลาง  
39   นางสาววันวิสาข์ บำขุนทด  
40   นายฐิติพงษ์ สมวงศ์  
41   นายรุ่งเรืองชัย อุทาพันธ์  
42   นางสาวเนตรนภา ศุภนภาวงษ์  
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวรัชธิดา วงศา  
2   นางสาววนิดา แก้วพรม  
3   นางสาวมินตรา เที่ยงตรง  
4   นางสาวรสสุคนธ์ แถมดอน  
5   นางสาวณิรญา แนมครบุรี  
6   นางสาวพัชรีภรณ์ สายจะโปะ  
7   นางสาวจิตรลดา ไกลพรมราช  
8   นางสาวประภัสสร พูนศรี  
9   นางสาวดวงจิตร กลุ่มกระโทก  
10   นางสาวมนันยา กกสันเทียะ  
11   นางสาวอิทธิยา เพ็ญจันทร์  
12   นางสาวชยาอร เตชะศารทูล  
13   นางสาวพนิตดา ดีมาก  
14   นางสาวแสงระวี เย้ยกระโทก  
15   นางสาวสุวรรณา จันทร์หมื่นไวย  
16   นางสาวเต็มศิริ อินทร์ภู่มะดัน  
17   นางสาวทรัพย์ปริญ ต่อมกระโทก  
18   นางสาวนีรชา วิสัยเพียร  
19   นางสาวภัทราวดี พะยอมใหม่  
20   นางสาวนิภาวดี ฤทธิ์เต็ม  
21   นางสาวเอมวิกา รอดวินิจ  
22   นางสาวปทุมทิพย์ ศรีกำปัง  
23   นางสาวฑิฐิยา แหวนโคกสูง  
24   นายมนตรี พิมพ์เงิน  
25   นางสาวสินีนาฎ ธานี  
26   นางสาวขนิษฐา เนียมตะคุ  
27   นางสาวทิพาพร ทินกรวงศ์  
28   นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์  
29   นายภัทรพงษ์ สวงโท  
30   นางสาวมัทนา ชิดตราชู  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวนฤมล ลือพงศกร  
32   นางสาวอัญมณี อารยะบุรุษ  
33   นางสาวรุ่งทิพย์ โยธี  
34   นายประพัฒน์ ประกิคะ  
35   นางสาวเจษฎาภรณ์ ปริงหาดยาย  
36   นางสาวมัทนียา พระนคร  
37   นางสาวสุนทรียา เที่ยงธรรม  
38   นางสาวปอลิน สุขสบาย  
39   นางสาววิลาสินี แก่นศรียา  
40   นางสาวเบญจวรรณ เปรมปรุงวิทย์  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาววัลภา พวกสันเทียะ  
2   นางสาวจุฑามณี ฉิ่งสำโรง  
3   นางสาวนิญาพร จันทรเสนา  
4   นางสาวธัญรัตน์ สุนทรสกุล  
5   นางสาวนภัสวรรณ จุลเกตุ  
6   นางสาวศิริพร อาจปรุ  
7   นายอนุรักษ์ คุณาวัฒน์  
8   นางสาวจุฑารัตน์ เต๋ยจอหอ  
9   นางสาวรสสุคนธ์ เกมสูงเนิน  
10   นางสาวแพรชมพู บุญเจริญ  
11   นางสาวอุไรพร ศรีธร  
12   นายอัศวนนท์ อู่สุวรรณ  
13   นางสาวกรวิภา วิจิตรชาดร  
14   นางสาวณัฐสุดา ศรีสารคาม  
15   นางสาววรลักษณ์ ตั้งตระกูล  
16   นางสาวราตรี แซ่เฮง  
17   นางสาวศิริพร เพ็งกลาง  
18   นางสาวสุกัญญา สีทะดา  
19   นางสาวเพชรดา ทำทอง  
20   นางสาวฐปนีย์ ทรงบรรพต  
21   นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว  
22   นางสาวอำไพ อัชราช  
23   นางสาวกฤษณา ลาภสันเทียะ  
24   นางสาวทิพยาภรณ์ ขาวสุข  
25   นางสาวสาริณี ศรีบุตร  
26   นางสาวกนิษฐา สุพันธุชาติ  
27   นางสาวบุญตา เทศวงศ์  
28   นางสาวอรุณรัตน์ สุพรม  
29   นางสาวสุกัญญา เปี่ยมไพศาล  
30   นางสาวนิตยา บุญส่ง  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวรัชนี ชนะภักดี  
32   นางสาววรรณวิสา สาคร  
33   นางสาวนันทนิตย์ แนมขุนทด  
34   นางสาวทัชญา หวังผล  
35   นางสาวพรพรรณ ใหญ่จันทึก  
36   นางสาวศิริญา ขัดโพธิ์  
37   นางสาวอัมพิกา ดิ่งกลาง  
38   นางสาวกุลณัฐ ไม้โคกสูง  
39   นายวิโรจน์ แมวมั่งมี  
40   นางสาวณภรรทร์ เป้าประจำเมือง  
41   นางสาววนิดา เตียงช่างรัมย์  
42   นางสาวเกษณี เกงขุนทด  
43   นางสาววิภาดา จันทร์กลาง  
44   นางสาวธัญญารัตน์ เฉิดจินดา  
45   นางสาวทัศนีย์ นวลโคกสูง  
46   นางสาวจารุวรรณ แสนศรี  
47   นายณัฐกรณ์ ชาญฤทธิ์  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวจันทร์เพ็ญ ดอมไธสง  
2   นางสาวสุจิตรา หรรษา  
3   นางสาวสุพัตรา ตั้งสุคนธ์  
4   นางสาวแพรวไพริน สุภา  
5   นางสาวเพ็ญสุดา อุนาริเน  
6   นางสาวนุสรา ขอพรกลาง  
7   นางสาวศศิประภา คลังสอน  
8   นางสาวสุรัมภา บุญการีย์  
9   นางสาวนิชนันท์ สุขสำราญ  
10   นายเอกพันธุ์ เพ็งกลาง  
11   นางสาวจริยา ประภาพร  
12   นางสาวอรุณี แป้นนอก  
13   นางสาวขนิษฐา ผลทำมา  
14   นางสาวณัฐริกา โกนกระโทก  
15   นายอนุพงศ์ สมไทย  
16   นายวิษณุพงศ์ จันทมงคล  
17   นางสาววิภา ศรีระอุดม  
18   นางสาวแววดาว หวังหุ้นกลาง  
19   นายปัณณธร ศิลปศร  
20   นางสาวยุพาวดี ทองน้อย  
21   นายณรงค์ศักดิ์ แสงจันทร์  
22   นายมานะศักดิ์ แกล้งกลางดอน  
23   นางสาวนุดี เมมี  
24   นางสาวพัชราภรณ์ ขานเขว้า  
25   นางสาวปาริกา ตุใยรัมย์  
26   นายอุทัย เกรมกลาง  
27   นางสาวสุชาดา ละและ  
28   นางสาวกาญจนา บุตตะเขียว  
29   นางสาวทรรศนีย์ พรโสภิณ  
30   นางสาวธรรมพร ใบสูงเนิน  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวปราณี ชัยรัตน์  
32   นางสาวสุภลักษณ์ ดาบสันเทียะ  
33   นางสาวคนัทฐา สุขตัว  
34   นางสาวดวงพร โอษฐ์จันทึก  
35   นายบุญฤทธิ์ สุวรรณแสนทวี  
36   นายอุไรพร สร้อยสละ  
37   นายณรงค์ศักดิ์ ไชยพรรณา  
38   นางสาววิภาวรรณ แนบจันอัด  
39   นางสาวน้ำทิพย์ จินดาศรี  
40   นายจตุรงค์ ชลอกลาง  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี   ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นายกานต์ จิตสงวนสุข  
2   นางสาวเจนจิรา จันสายออ  
3   นางสาวนพวรรณ จันทร์สุข  
4   นางสาวเพียงสุดา อังศุภรัตน์กุล  
5   นายชินวัฒน์ ลิ้มสุวัฒน์ ลาออก 18 พ.ค. 50
6   นางสาวสุธิตรา ปีกกลาง  
7   นางสาวภัทราวดี จารีย์  
8   นางสาวโสภิศ ศรีสมยศ  
9   นางสาววิภาวรรณ เขียวทะเล  
10   นายทวีรัตน์ แดงงาม  
11   นายธงไชย นิจจอหอ  
12   นางสาวน้ำทิพย์ สงไพล  
13   นางสาวรวิวรรณ คุ้มกลาง  
14   นางสาวเกศินี ศรีสุข  
15   นางสาวนฤมล ฮึมจันทึก ลาออก 18 พ.ค. 50
16   นางสาวอรอุมา พรมพุทธา  
17   นางสาวกัลยา กลิ่นกลาง  
18   นางสาวกาญจนา ตจสารอุไร  
19   นายศักดิ์นรินทร์ พาลีชีพ  
20   นางสาวสมฤดี ฐิติประยูรวงศ์  
21   นางสาวเสาวลักษณ์ อินภุชงค์  
22   นางสาวขวัญฤทัย เจริญรุ่งเรืองชัย  
23   นางสาวศุลีพร เหล่าเขตต์กิจ  
24   นางสาวมกรินทร์ บัวบูชา  
25   นางสาวสุภัทรา ดวงกระโทก  
26   นางสาวธนพร กิตติไกรศรีกุล  
27   นายโอฬาร เย็นรมภ์  
28   นางสาวพิศมัย เพียรพิทักษ์  
29   นางสาวนัฐภรณ์ ประสานเนตร  
30   นายชัยมงคล ขามเกาะ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี   ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นายชาญวิทย์ เว่าสันเทียะ  
32   นางสาวสุภาวดี หวายสันเทียะ  
33   นางสาวทิพย์วิมล ชลภักดิ์  
34   นายพูลสวัสดิ์ ติแก้ว  
35   นางสาวพนิดา เล้าเจริญพานิชย์  
36   นางสาวจันทร์จิรา ศรีลาพันธุ์  
37   นางสาวจิรายุ ทองภู  
38   นางสาวอังสนา กัณฑ์ฉาย  
39   นายฉัตรชัย สุคนธพงศ์  
40   นางสาวกมนรัตน์ สมใจ  
41   นางสาวกุสุมา เผือดนอก  
42   นางสาวศิริอนันต์ เกตุแก้ว  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวอัจฉราพรรณ ผาสุโพธิ์  
2   นางสาววรรณพร ชุนเกาะ  
3   นางสาววิภาพร หมอรัตน์  
4   นายพรพงศ์ แก้วขวัญ  
5   นางสาววิภา อร่าม  
6   นางสาวสุกัญญา พอกกลาง  
7   นางสาวนีรนุช กมลยะบุตร  
8   นางสาวอภิญญา บ้วนกระโทก  
9   นายวรวิทย์ เทศสวัสดิ์  
10   นางสาวสาธิยา เปียสันเทียะ  
11   นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์  
12   นางสาวสุรีย์พร ภูแก้วนอก  
13   นางสาวศศิธร เชียงใหม่  
14   นางสาวลดาวัลย์ ทวยมีฤทธิ์  
15   นางสาวชิดชนก ศรีโภภาพล  
16   นางสาวอรนุช อสุนี ณ อยุธยา  
17   นายเอกชัย พานนนท์  
18   นางสาวนันทกา ทองใบ  
19   นางสาววีรยา กะหมัง  
20   นางสาวกฤติยาภรณ์ เขียนสุวรรณ  
21   นายสาครินทร์ สาคะริชานนท์  
22   นางสาวสุพรรณิการ์ ชัยณรงค์  
23   นางสาวกฤติยา นาคเจือ  
24   นางสาวรสสุคนธ์ กลึงกลางดอน  
25   นางสาวพรวลี ภู่ดี  
26   นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทด  
27   นางสาวพรวลี จันทา  
28   นางสาวปาริฉัตร ชอบสว่าง  
29   นางสาวศิริวรรณ หารมาก  
30   นายสุทธินันท์ โชตินภาลัย  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตรต่อเนื่อง  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวทัศนีย์ นิลศรี  
32   นางสาวเสาวนีย์ มหาชัย  
33   นางสาวพัฒลดา มงคล  
34   นางสาววิภา ตึกโพธิ์  
35   นางสาวนรินทร์ แซ่โค้ว  
36   นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด  
37   นางสาวสุจิตรา ช่างเกวียน  
38   นางสาวโชติมณี ขำผา  
39   นางสาวอุมาพร หมั่นเพียร  
40   นางสาวอำภา ทาคำ  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการเงิน
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวสมฤดี ดีขุนทด  
2   นางสาวชไมพร กุ่มผักแว่น  
3   นางสาวสมฤดี กะเบา  
4   นางสาวสุกัญญา ตันสันเทียะ  
5   นางสาวอโนชา เสนาะ  
6   นางสาวจิราวรรณ กรีจังหรีด  
7   นางสาวศุภลักษณ์ นิกระโทก  
8   นางสาวกรทิพย์ พงศ์สุวรรณ  
9   นางสาวสมพร นาคกระโทก  
10   นางสาววิภาดา เนียมกลาง  
11   นางสาวภนิภา เติมผล  
12   นางสาวศันสนีย์ อนุตตระการ  
13   นางสาวขนิษฐา จงกลาง  
14   นางสาวปณยา พงษ์จะโปะ  
15   นางสาวกรกนก สำอางค์  
16   นางสาวมินตราภรณ์ ราสิมานนท์  
17   นางสาววิลาวัลย์ กระจ่างโพธิ์  
18   นางสาวกันยารัตน์ พุ่มเกาะ  
19   นางสาววรรณิศา ศรีชุ่ม  
20   นางสาวสุมาลี บุญเรือง  
21   นางสาวสุรีย์วรรณ ศรีดา  
22   นางสาวณัฐพร วิระรังษิยากรณ์  
23   นางสาวดวงใจ บาทนอก  
24   นางสาวจิราวัตร ภู่ภักดี  
25   นางสาวขนิษฐา แก้วชูศรี  
26   นางสาวจุฑาทิพย์ ทัตติยานันท์  
27   นางสาวสุพิศตรา นกไม้  
28   นางสาวภรณ์ จันทร์โถ  
29   นางสาวสมปอง อาจเนาวันนท์  
30   นางสาวสุภาภรณ์ ทิศกระโทก  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการเงิน
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวพอหทัย ชัยเวช ลาออก 21 พ.ค. 50
32   นางสาวสิรินญา อุไรอำไพ  
33   นางสาวพัชรภรณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ  
34   นางสาวสุมะนา เหล่าสัมฤทธิ์  
35   นางสาวนารีรัตน์ มุ่งแซกกลาง  
36   นายปิยะภัทร ไตรเสนีย์  
37   นางสาวพัชราภรณ์ วรพานิชย์  
38   นางสาวจุฬารัตน์ สายเมฆ  
39   นางสาวนพวรรณ กุสูงเนิน  
40   นางสาวกวินทิพย์ จันทรรวงทอง  
41   นางสาววาริน วิเชียรวรรณกูล  
42   นางสาวกฐิน สนโคกสูง  
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวยุวดี จิรัฐติโรจน์  
2   นางสาวศิริขวัญ วัชรา  
3   นางสาวณัฐิยาพร มุงขุนทด  
4   นางสาวจันทร์ธิดา สูญกลาง  
5   นางสาวยมุนา สุรพงศ์ไพรัช  
6   นางสาวเบญจมาภรณ์ ลาภวิบูลย์สุข  
7   นางสาวภาวิณี พรรณนา  
8   นางสาวนงนุช ทองกลาง  
9   นางสาวบุญญารัตน์ อุดมพืช  
10   นางสาวชฎามาศ พงษ์พิมาย  
11   นางสาวมาริสา เนาว์นิเวศน์  
12   นางสาวฐิติยา แก่นจ้ำ  
13   นางสาวสุจิตรา อาชานัย  
14   นายอดิศร ประเสริฐสุขุม  
15   นางสาวจุฑามณี ชัยเมืองปัก  
16   นางสาวณัฐวดี พรมกลัดพะเนา  
17   นางสาวนาลินี ภาคีธง  
18   นางสาวญาณี จิตต์กลาง  
19   นางสาวมธุรดา พึ่งครบุรี  
20   นางสาววริยา ขอหมั่นกลาง  
21   นางสาวมาสสุดา จอกโคกสูง  
22   นางสาวเมธิญา วงษ์ภักดี  
23   นางสาวณิชาภัทร ขอเหนี่ยวกลาง  
24   นางสาวศศิธร เกิดรัมย์  
25   นางสาวอำพร เปียสูงเนิน  
26   นายดนัยกฤต เพียงกระโทก  
27   นายเกียรติศักดิ์ เดชขุนทด  
28   นางสาวนันทวดี เทพจั้ง  
29   นางสาวมลฤดี ต้นพุดซา  
30   นางสาวธิดารัตน์ จับใจเหมาะ  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวอารีย์รัตน์ พุฒิศรีเมธี  
32   นางสาวนีรนุช อุทุมพิรัตน์  
33   นางสาวจินดาพร แก้วเลื่อน  
34   นายฐาปกรณ์ บุญสุวรรณ  
35   นางสาวจิราวรรณ เจือจันทึก  
36   นายสมเจตต์ แสงเทียน  
37   นางสาวปุยนุช แต้สมบัติ  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการเงิน
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตร 2  ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวกนกวรรณ บุญสุข  
2   นางสาวนงเยาว์ บุญมา  
3   นางสาวปณิชากร จีบจอหอ  
4   นางสาวนิตติยา บุญยางาม  
5   นางสาวนฤมล ปัตพี  
6   นางสาวพัชรีพร กุดนอก  
7   นางสาวอ้อมฤทัย อุดมตะคุ  
8   นางสาวรัตนาพร แซ่วง  
9   นางสาวสมพร พรึบขุนทด  
10   นางสาวสำอาง แจ่มสว่างพันธุ์  
11   นางสาวกนกวรรณ ทวีศักดิ์  
12   นางสาวดวงใจ บางขุนทด  
13   นางสาวนรินดา จันงูเหลือม  
14   นางสาววรินทร์ คงกะพันธ์  
15   นางสาวอุษา ฤทธิวัชร  
16   นางสาวพัสนันท์ ซึมกระโทก  
17   นางสาวลัดดา พงษา  
18   นางสาวมยุรี ศรีหวัง  
19   นางสาวจีราพร พิวขุนทด  
20   นางสาววิลาวรรณ คบขุนทด  
21   นางสาวอัจฉรา เงินจัตุรัส  
22   นางสาวเนตรฤทัย ซึมกระโทก  
23   นางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง  
24   นางสาวอนุกาญจน์ ชื่นชม  
25   นางสาวชลรัตน์ดา ชนิดนอก  
26   นางสาวสุพัตรา ธรรมานอก  
27   นางสาวยุพดี นนท์ขุนทด  
28   นางสาวธาริณี พรมสันเทียะ  
29   นางสาวสิรินทรา ประชามอญ  
30   นางสาวนฤมล บัวพูล  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการเงิน
 ชั้นปีที่ 3   หลักสูตร 2  ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวจุฑารัชฏ์ สุจริยา  
32   นางสาวปวีณา ลมุลพจน์  
33   นางสาวสุมาลี ช่วยสันเทียะ  
34   นายดำรงค์ บุรีรัตน์  
35   นางสาวมยุรี พงษ์พิมาย  
36   นางสาวนิดติยา ศรีสระน้อย  
37   นางสาวประภาภรณ์ พิศิลป์  
38   นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ชวาลา  
39   นางสาวดวงพร ศรีสุกกลาง  
40   นางสาวแสงจันทร์ จักษุกรรณ์  
41   นางสาวขนิษฐา เทียนทอง  
42   นางสาวมัณฑนา เอื้อพิทักษ์  
43   นางสาวเนตรนภา โสรธร  
44   นางสาวอัจฉราภรณ์ ทุ่งลา  
45   นางสาวพรรณี มาปะลัง  
46   นางสาวสุรีพร โหนขุนทด  
47   นางสาวกิตติยา ขาวกระโทก  
48   นางสาวชลนที ชี้กิ่ง  
49   นางสาวราตรี สมพงษ์เหงียน  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
1   นางสาวศุภวรรณ หมู่สะแก  
2   นางสาวเบญจพร มะลิซ้อน  
3   นางสาวชลธิดา คำทะเนตร  
4   นางสาวปณิดา คิดดี  
5   นายอภิสิทธิ์ ชุนเกาะ  
6   นายภาวี ขอพลอยกลาง  
7   นางสาวพรทิพย์ ไชยฤกษ์  
8   นางสาวศุภดี เทศสูงเนิน  
9   นางสาววรรณภา เวียงสันเทียะ  
10   นายสุรชัย รอดแช่ม  
11   นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริการ  
12   นางสาวมลวิภา เงี่ยงกระโทก  
13   นางสาวสุนันท์ สุวรรณปักษ์  
14   นางสาวมณีรัตน์ จู๋หมื่นไวย  
15   นางสาวนุชิฏาภรณ์ เหลาคม  
16   นางสาวชนิดา ซ้อนกลาง  
17   นางสาวบุษบง ดีงาม  
18   นางสาวไปรมา นัยพานิชกิจ  
19   นางสาวพรรณประไพ หลุยจันทึก  
20   นายพาที ชุ่มจังหรีด  
21   นายอรรถพล ผ่องฉวี  
22   นางสาวนภา ถิ่นไทย  
23   นางสาวสุวรรณา คงดวงดี  
24   นางสาวศิริพร พวงมาลี  
25   นายธนินท์รัฐ กองแก้ว ลาออก 21 พ.ค. 50
26   นายศราวุธ หวะสุวรรณ  
27   นายหะริน ธีระวงศ์สุวรรณ  
28   นางสาวอรกมล คงวีระวัฒน์  
29   นางสาวปรีดาพร ชุมสงฆ์  
30   นางสาวสุจิตรา สู้ศึก  
รายชื่อนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 ชั้นปีที่ 1   หลักสูตร 4  ปี  ภาคปกติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อ
31   นางสาวทิพวรรณ รุ่งวิศิษฎ์  
32   นายฉัตรชัย ชุ่มจิตร  
33   นางสาวศิตาพร ขันชะลี  
34   นางสาวธันย์ชนก แถมกลาง  
35   นางสาวพรพรรณ พรมมนต์  
36   นางสาวชลธิชา สุวรรณ  
37   นางสาวอัจฉราพร ศรีคุณ  
38   นางสาวปวีณา ปิตคุณ  
39   นายโชคชัย เจริญกิจศิริรวงศ์