ลงทะเบียนรายวิชาไม่ได้
นักศึกษา โควต้า ป.ตรี เทียบโอน มันขึ้น รายวิชา 00-031-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ,02-030-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ยังไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน!
ด่วน!!!!
นักศึกษา RMUTI (180.180.19.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:01 น. ]